Đơn phụng mang thư xuống cửu tiêu,
Cõi xa ác khí đã ngầm tiêu.
Móc mưa trời đất thông nguyên khí,
Mây gió non sông ruổi sứ thiều.
Thuyền chiến Dương công không phải tiến,
Trụ đồng Mã tướng chẳng cần nêu
Cho hay ơn thánh dồi dào khắp,
Xanh mướt đầy đồng ngọn lúa miêu.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.