Mộng quê từ bấy cách hồ sông
Nay đã đến đây thoả hứng lòng
Thuyền nhỏ gần xa tuỳ ý đến
Say về chẳng ngại cạy người nâng

tửu tận tình do tại