Đài Lão Quân đêm như nước mát
Bánh xe băng ngắm hết canh hai
Mơ hồ sông núi đất đai
Bốn bề im ắng đầy trời gió sương
Đôi rồng vươn biển vàng nâng nổi
Loan phượng bay cùng tải ngọc sênh
Nhược Thuỷ ba vạn hải trình
Đêm nay đã đến Bồng Doanh thân này

tửu tận tình do tại