Văn hoá ngày nay bốn bể đồng,
An Nam vốn thuộc bản đồ chung.
Chín tầng chọn khiến hoàng hoa sứ,
Muôn nước chầu về Tử Cực cung.
Bác vọng người xưa mừng lại gặp,
Quế Lâm đường cũ vẫn còn thông.
Trung Nguyên xuân đến hoa như gấm,
Khuyên chớ yêm lưu dưới gốc đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.