Đông Chiết sinh dân đợi Tử Ông,
Tử Ông tâm sự với trời thông.
Nhớ đem một quyển “Giao Châu cảo”,
Khắc ở Thiên Thai đỉnh Nhạn hồng.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.