Đông Chiết sinh dân đợi Tử Ông,
Tử Ông tâm sự với trời thông.
Nhớ đem một quyển “Giao Châu cảo”,
Khắc ở Thiên Thai đỉnh Nhạn hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.