Xe sứ dừng quý hạt,
Được tặng tập thơ này.
Điệu kỳ: Hoàng hạc mới,
Vần nhã: uyên ương bay.
Biện nho tôn lãnh tụ,
Khách Việt trọng văn hay.
Ví đem dùng chữa bệnh,
Thơ ấy thuốc nào tày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.