Chuông vừa gõ báo sáng,
Trời đất bừng trong xanh.
Môt đêm gió hiu hắt,
Nghìn xóm sương long lanh.
Gà rộn quán xe đỗ,
Liễu sẫm đường bên đình.
Đừng sợ đầu thu lạnh,
Lấp loáng ánh bình minh.