13/07/2024 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 10

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:33

 

Ban Siêu bên núi bóng cờ giơ,
Tuyết trải năm ba hỡi[1] đợi chờ.
Lố dạng ác vàng lòng có Hán,
Liếc xem[2] tuyết bạc mắt không Hồ.
Chong sương[3] một cán cờ ngay thẳng,
Trải gió năm canh dãi phất phơ[4].
Vói[5] hỏi xanh xanh kia biết chẳng,
Ngày nào về đặng[6] nước nhà xưa?
[1] Có sách chép là “hãy”.
[2] Có sách chép là “Bày hình”.
[3] Có sách chép là “Chống sương”.
[4] Có sách chép là “năm cành ngọn phất phơ”.
[5] Có sách chép là “Vái”.
[6] Có sách chép là “đem lại”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 10