Song bồng, mây sớm, dựa non xanh
Đường đá, rêu đầy, khói phủ quanh
Núi cũ tưởng đâu gần lối rẽ
Hồn quê về trước, giữa đêm thanh
Gió sương, đoạn trót, bào xanh nát
Tùng cúc, tình xa, tóc bạc nhanh
Xe sứ khải hoàn, trân trọng báo
Gia hương đang ngóng đợi tin lành

tửu tận tình do tại