Một bàn vùa sạch đám hoang hung,
Phong cảnh như vầy phỉ luống trông.
Lối vịnh năm ba thuyền đỗ liễu,
Đêm non bảy tám hạc về tòng.
Vật còn chút biết trời khuya sớm,
Người dễ không hay đất lạnh lùng.
Lố thấy chín trùng chưa khoẻ gối,
Dám đây mình chịu phận thong dong.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]