Rau đỏ bãi trắng đê xanh,
Bến hiểm yếu sông chảy quanh nhiều vòng.
Mưa cửa Nhạn suối tuôn dòng,
Gió cao Lộc quận sóng trong dập dềnh.
Khách nhân thu tới Yên Kinh,
Nhớ băng rắn lúc qua ghềnh Hán Giang.
Mệnh trời, sông giúp thuận đàng,
Dòng xanh in dấu rõ ràng đế vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.