Lá thuyền hóng mát trên sông,
Hứng thơ vốc nước vào lòng bàn tay.
Giữa dòng Lạc nữ vái dài,
Tay Hằng Nga chống, in ngay bóng hình.
Sắc thu nhạt khói sóng dềnh,
Lung linh cây quế hương lành nhẹ xông.
Nong tay áo lạnh nghìn sông,
Nhạn ồn sương rỏ ròng ròng năm canh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.