Chẳng hiềm muộn gửi giậu đông,
Vật đem vào chốn cùng chung nằm ngồi.
Quên đậm nhạt đủ thanh rồi,
Tình thu như có lại thời như không.
Ba luống cúc thương Đào công,
Trùng dương rượu cất nhớ ông Mạnh nhiều.
Lòng thành chúc tụng đủ điều,
Phất phơ tay áo phiêu phiêu dáng hình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.