Khả dĩ tập gồm 48 bài thơ và văn xuôi, sáng tác từ 1804 đến 1818.