Làm khách tha hương mãi,
Nghe “Chiết liễu” động lòng.
Sầu như sông chín khúc,
Khúc sông quanh thành sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.