Bè sao ngàn dặm xuôi đông,
Sông Linh Đinh cánh buồm dong chiều tàn.
Hổ môn vững, hiểm Lâm quan,
Núi Bằng tiếp đất tựa dàn bình phong.
Triệu Đà đến, khí Nam hùng,
Văn Sơn mất, nghiệp Tống không còn gì.
Cảm miền non nước hưng suy,
Sóng gào gió khóc sầu bi đêm trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.