Mùa hè hồ nước dậy,
Chảy về bắc rất mau.
Cột buồm xuyên cây núi,
Thuyền hoa cưỡi bãi lau.
Cỏ tốt cò mập ngủ,
Ruộng màu nhàn thả trâu.
Khúc hái sen đâu đó,
Rèm cuốn chiều ngả lầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.