Tư khi treo mũ Trường An,
Giỡn đùa trời đất bước sang Trịnh thành.
Áo lông hạc, mộng trần thanh,
Rồng ngậm nước phép, kiếm linh ngang sườn.
Bia lưu tiên tích chưa mòn,
Hiên cao vút đường mây vờn thảnh thơi.
Chưa được xem pháp tướng người,
Vội vàng xe ruổi trông vời Nam Kinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.