Bão đột ngột, mây sớm tan,
Đông Pha tình tự miên man rối bời.
Gối thêu lạnh ánh tr8ang rơi,
Trướng không ngăn nổi gió ngoài trời sương.
Hạc già móc trắng thê lương,
Chim nom hoa đỏ khóc thương đau buồn.
Hộp linh tê thấy trong hòm,
Một điểm thông nhập vào cơn mơ mòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.