Vóc băng xương ngọc hiện thân,
Còn nhờ tay khéo góp phần điểm tô.
Nhìn trăng sáng chẳng vẩn mờ,
Chiếm luồng gió mát bốn mùa đều xuân.
Điệu cao tiếng địch trong ngần,
Không nhờ tuyết điểm tinh thần vẫn tươi.
Hẹn La Phù để lỡ hoài,
Luyến lưu vì nhã ý ngài quan tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.