Triều lên trăng nhạt đêm sương,
Bè khách Việt phạm vào đường sao quay.
Ngân Hà nắm chắc rồi đây,
Hái cành quế đỏ vào tay thoả lòng.
Tranh châu thấp thoáng bóng rồng,
Còn e muốn tắm trong sông, thỏ trình.
Buông tay, chèo lại giang đình,
Đất trời khuyết lõm như hình san xong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.