Vườn Kỳ riêng thú ráng mây,
Tào Khê chọn được đất này an vui.
Chuông khua tỉnh mộng trần ai,
Tụng kinh lá bối hoa trời rắc quanh.
Liễu bờ hưởng móc ngọt lành,
Lòng sông trăng chiếu rành rành kiếp sa.
Bồ đoàn rách tháng năm qua,
Nhàn lau mai thả khó mà ai ngăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.