Canh tư lệnh ra cửa quan,
Khoác mây đội tuyết mở toang thành ngoài.
Liễu Hoài ngái ngủ đón người,
Lãng sơn thấy khác tươi cười mặt hoa.
Xe sứ Việt lối từng qua,
Trộm dòm gái Triệu sương sa tóc đầm.
Trăng đa tình ghé tới thăm,
E vì lao khổ hoa râm mái đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.