夜間車行依武工部韻

軿乘南回客路迢,
秋懷輾轉度寒宵。
四更公驛催征轡,
十里樵樓靜戍刁。
風引鸞鈴聲細細,
露侵裘縟夢寥寥。
龜繇且喜符元吉,
故國雲山候返軺。

 

Dạ gian xa hành y Vũ Công bộ vận

Bình thặng nam hồi khách lộ thiều,
Thu hoài triển chuyển độ hàn tiêu.
Tứ canh công dịch thôi chinh bí,
Thập lý tiều lâu tĩnh thú điêu.
Phong dẫn loan linh thanh tế tế,
Lộ xâm cầu nhục mộng liêu liêu.
Quy diêu thả hỉ phù nguyên cát,
Cố quốc vân sơn hậu phản diêu.

 

Dịch nghĩa

Cỗ xe về phương nam, đường khách vời vợi,
Tình thu trăn trở qua đêm lạnh.
Canh tư, trạm công giục giã cương ngựa,
Mười dặm, chòi canh lặng thinh tiếng mõ gác.
Gió đưa chuông loan, tiếng vang nhè nhẹ,
Móc thấm áo nệm da, chiêm bao quạnh hiu.
Hãy mừng việc bói rùa hợp điềm tốt lành,
Mây núi cố quốc chờ xe sứ thần trở về.


Vũ Công bộ tức Vũ Huy Tấn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]