Kiệu tựa mây bay khách tựa hồng,
Đêm qua ngày tiếp bắc rồi đông.
Sĩ phu kính nể bên đường ngó,
Cây cỏ yêu vì chịu hạ phong.
Ruộng chín cao lương chim sẻ béo,
Ngày thưa giọt lậu ngựa đen dong.
Chỗ không khói bếp nay đùn khói,
Trời đất đường đi chẳng tận cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.