Hổ gầm như sấm giữa đồng,
Thông cao vút, sóng cuộn tung dập dờn.
Thế lật động, các suối phun,
Tiếng như vạn ngựa vó chồm phi nhanh.
Vẩy cá bắn toé chung quanh,
Tổ hạc thấp thoáng thấy hình thẩn lâu.
Khí vươn mây, nước dìm sao?
Chất liệu dùng đẽo mái chèo sẵn đây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.