Ngọc làm dàm, tơ kết xe,
Ngựa hay ruổi gió tiếng nghe ù ù.
Tranh lèo giật giải đàn thơ,
Phong Quan nay phải nhường cho Vân Tiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.