Nơi màn suý khách trên toà,
Hoàng quân khí vũ khác xa phầm trần.
Giữ yên bờ cõi hải tần,
Khí tà tiêu hết, đi tuần sớm khuya.
Thuyền giấu ngọc, hỏi làm chi,
Châu chôn ven biển xá gì thương nhân.
Từ phương Nam đến sứ thần,
Thấy dung quang đã bội phần kính yêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.