Dấu thánh hiền kiếm khắp nơi,
Xe tạm dừng để nghỉ ngơi dọc đàng.
Sao dàn loé ánh giáp vàng,
Tiền quả du gió ném quàng, báo thu.
Trên đường ngựa đổi thuyền đò,
Hai phen thấy cảnh hẹn hò Chức Ngâu.
Đa tình khách vướng từ lâu,
Mày ngài sao đứng trên lầu nhởn nhơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.