Lòng quỳ chỉ hướng vầng dương,
Thời gian đã một năm trường trôi qua.
Ngẫu nhiên đến cửa chiền già,
Tịnh tâm lòng đạo mở ra rộng dần.
Mưa rơi tiếng kệ trong ngần,
Trăng chìm bóng tháp sông ngân ánh vàng.
Tây Thiên có Phật y quan,
Đâu chỉ Quán Thế Âm choàng cà sa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.