Biển nuốt trời ngoài Hổ Môn,
Thuyền từ Nam Giao tới bỏ buồm lướt đi.
Nước mực bôi núi đen sì,
Cây hoa trắng dán, cò về ngủ yên.
Điểm canh, Sư Tử súng rền,
Nga Nhi tiếng sáo quấy phiền mộng ta.
Xem triều biết trăng lên mà,
Một mẻ lưới vét la đà khói sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.