Đôi liễu ngàn mai cảnh quạnh hiu
Chia hai Thuận Quảng một con đèo
Đá dòm mặt nước cây mong lội
Biển bọc chân non sóng muốn trèo
Mặt đất day ngang đường đứt khúc
Sườn non dựng ngược đá cheo leo
Vén mây muốn bước lên trên tột
Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004