Ở Tây Chân đón giao thừa,
Đèn chậu soi tóc bạc phơ chạnh buồn.
Rượu kho sẵn đó dùng luôn,
Khử tà: đàn tống quan ôn láng giềng.
Trạm mai tuyết nặng gió im,
Pháo ran quỷ núi quán đêm chạy liền.
Hoa tiêu khó hiến dâng lên,
Tháng ngày lần lữa, lòng riêng ngậm ngùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.