Lệnh vào chầu vừa nhận xong,
Suốt ngày rong ruổi đêm ròng trở trăn.
Mây bám theo bánh xe lăn,
Chứa mè quán núi mặt trăng treo đèn.
Áo vóc chờ vái bệ tiền,
Cờ ngọc tiết đã thấm liền móc trong.
Thời thái bình thoả trông mong,
Không quan, Thường Đức gọi chung tên lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.