Từng nghe đường Thục khó khăn,
Bãi Ngũ Hiểm chẳng kém phần gian nan.
Rắn treo vách, sói chặn đàng,
Nước chồm bắt thỏ, đá ngang khích dòng.
Người qua kính sợ trong lòng,
Đắng cay đời kẻ nhọc công chở thuyền.
“Hổ nhảy” xuống, “cửa rồng” lên,
Sóng lay gió lắc ngôi đền Phục Ba.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.