Đen mòn sao đặng nghĩ cùng ta,
Năm nỉ cùng nhau việc cửa nhà.
Ít sống xưa nay người bảy chục,
Nhiều lo lui tới đạo năm ba.
Trăng tròn mặt ủ mây chưa vén,
Biển mặn lòng thường nước khó pha.
Cây có điểm vàng soi tỏ dạ,
Dễ đâu chẳng biết sự nhưng là.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]