Đồn lính thú chim hót rền,
Nguy nga quán dịch tiếp bên Nguỵ thành.
Muôn nhà một sắc thu lành,
Chỉ Lê công mới xứng danh đại hiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.