Thong dong như vậy ít ai bì,
Mượn mõ làm vui dễ khó gì.
Thu hướng tám bài thơ Đỗ Phủ,
Đông ngâm một bức hoạ Vương Duy.
Cầm xoang chấm phím thương tri kỷ,
Cờ sắp thưa con học chính sư.
Nguôi thế thì thôi nguôi dễ đặng,
Nguôi thì dễ đặng khó chi chi.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006