Chi chi nghe đến tấm lòng xiêu,
Chập trổi tỳ bà dán hận nhiều.
Riêng trách chẳng vàng người vẽ dạng,
Tây than không bạc nịnh mua yêu.
Đất Hồ hoa ủ màu không lợt,
Trời Hán trăng tròn bóng xế theo.
Bao quản Ngọc Quan tình mấy dặm,
Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006