Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 13/10/2018 21:35 bởi Vanachi
Văn Tử Phương 文子方 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời vua Trần Minh Tông. Trần Minh Tông có bài thơ Tặng bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Văn Tử Phương 贈北使撒只瓦,文子方.