Đức nhuần Chí Trị hội phi long,
Muôn dặm Nam bang sứ ruổi rong.
Vương Chính giữa trời nêu nhật nguyệt,
Đức âm khắp đất dậy lôi phong.
Nước phiên kính cẩn không cần lễ,
Lượng thánh gần xa chẳng khác lòng.
Cho biết ý người ai cũng vậy,
Cống triều chi sá vượt non sông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.