Đức nhuần Chí Trị hội phi long,
Muôn dặm Nam bang sứ ruổi rong.
Vương Chính giữa trời nêu nhật nguyệt,
Đức âm khắp đất dậy lôi phong.
Nước phiên kính cẩn không cần lễ,
Lượng thánh gần xa chẳng khác lòng.
Cho biết ý người ai cũng vậy,
Cống triều chi sá vượt non sông.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.