Văn chương thế tử nổi tinh thần,
Áo mão khoan thai rủ bội thần.
Quỳ nở vườn tiên nghiêng bóng nhật,
Quỳnh trồng đất biển đượm màu xuân.
Thềm rồng lần bước vâng minh chiếu,
Lễ lớn phô bày tiếp thượng tân.
Từ ấy vua tôi gìn đất nước,
Việt Nam mãi mãi đội thiên ân.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.