Dặm liễu dong xe cách cõi bờ,
Bồi hồi án sách mải trông chờ.
Mây tuôn đỉnh thẳm đưa hồn mộng,
Nguyệt rõ hiên không gợi ý thơ.
Chín bệ dâng lời dù khép mở,
Bốn phương trông bóng cũng nương nhờ.
Trời cao miền bắc toà sao phúc,
Ngọn bút nào xa dưới ngọn cờ.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 106, tháng 6-1926
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004