進京朝謁訖紀事

家門何惹事,
風景弗寧居。
臣分存形跡,
淵聰予詔書。
趨蹌尤惕若,
慰藉更溫如。
感激殫衷素,
鈞韶夢寐餘。

 

Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự

Gia môn hà nhạ sự,
Phong cảnh phất ninh cư.
Thần phận tồn hình tích,
Uyên thông dữ chiếu thư.
Xu thương vưu dịch nhược,
Uý tạ cánh ôn như.
Cảm kích đàn trung tố,
Quân thiều mộng mị dư.

 

Dịch nghĩa

Gia đình sao sinh nhiều việc?
Tình cảnh muốn yên không xong.
Phận làm tôi đã có dấu vết,
Đấng sáng suốt lại ban chiếu thư.
Khi tới lui càng thấy sợ hãi,
Lời an ủi lại ôn tồn.
Cảm kích, tấc thành xin giải hết,
Trong mơ vẫn vẳng nhạc quân thiều.


Nguyên dẫn: Vừa qua tôi vì có em mắc tội, lòng nơm nớp lo sợ, khi ở Bắc thành dâng biểu trần tình tạ tội, nhận được chiếu truyền: “Tính người ta thiện ác khác nhau, cha còn chả được lòng với con, huống chi anh đối với em, việc đã không dính líu thì còn có hiềm nghi gì”, và cho vào kinh triều kiến. Khi vào chầu lại được tới trước mặt căn dặn ân cần, bấy giờ tôi mới dám cởi mở tâu bày. Ở triều về, kính ghi bài này.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, 2000, tr. 38

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Gia đình xảy bao chuyện,
Tình cảnh sống không yên.
Phận tôi tiếng đã mắc,
Ơn trên chiếu vẫn truyền.
Đi vội lòng nơm nớp,
Yên ủi ân cần khuyên.
Cảm động bày tấc dạ,
Mơ màng khúc nhạc tiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cửa nhà sinh lắm chuyện,
Tình cảnh khó chu toàn.
Tôi hèn, đành phận lỗi
Vua sáng, chiếu còn ban
Tới lui càng sợ hãi
An ủi thêm dịu dàng
Giãi lòng, bao cảm kích
Hồn mộng, nhạc thiều ang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời