Đài các đi về sáu tháng dư,
Lại tìm chốn cũ sửa văn thư.
Nặng nề việc nước còn đang bận,
Vấn vít tình nhà mới tạm thư.
Ba thước nấm mồ lo đắp điếm,
Mấy hàng tùng cúc vẫn thờ ơ.
Trở về thấy cảnh càng ngao ngán,
Dao thước treo không, gác lặng tờ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại