Xôn xao xe ngựa vội lai kinh,
Kẻ vọng trần thêm nặng gánh tình.
Chung rượu ngập ngừng cơn hội tiễn,
Túi thơ e ấp nẻo quy trình.
Tầng mây xa ngóng toà Thai sáng,
Bên gác lần nghe tiếng Đẩu canh.
Dành tiệc sum vầy non nước cũ,
Cam tuyền hương lửa vẹn ba sinh.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 106, tháng 6-1926
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004