Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
243 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (282 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 09/09/2018 22:57 bởi Vanachi
Đào Phương Bình là một học giả, nhà giáo, thành viên sáng lập Viện Hán Nôm, và dạy từ khoá đầu tiên tại đây. Ông là thầy của rất nhiều giáo sư, tiến sĩ ngành văn học cổ.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bảo Giám thiền sư (Việt Nam)

Chu Văn An (Việt Nam)

Diệu Nhân ni sư (Việt Nam)

Đại Xả thiền sư (Việt Nam)

Đinh Củng Viên (Việt Nam)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Hồ Quý Ly (Việt Nam)

Khánh Hỷ thiền sư (Việt Nam)

Lê Quý Đôn (Việt Nam)

Lưu Thường (Việt Nam)

Lý Nhân Tông (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

 1. Bạc Nguyễn gia lăng
  7
 2. Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận
  5
 3. Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tam xuân mị yên cảnh)
  6
 4. Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên)
  5
 5. Chu trung ngẫu thành
  5
 6. Cửu nguyệt Băng Hồ tướng công tịch thượng
  5
 7. Cửu nguyệt thôn cư độc chước
  4
 8. Du Côn Sơn
  5
 9. Dụng Trịnh Sinh lưu biệt vận dĩ biệt chi
  3
 10. Dữ Chương Giang đồng niên Trương thái học
  3
 11. Đề Huyền Thiên tự
  3
 12. Đề Tiên Du tự
  7
 13. Đông Ngàn xuân mộng
  6
 14. Gia viên lạc
  5
 15. Giang hành thứ Hồng Châu kiểm chính vận
  2
 16. Hỉ học sĩ Trần Nhược Hư tự Nghệ An chí
  3
 17. Hoạ Chu hàn lâm “Vị ương tảo triều”
  3
 18. Hoá thành thần chung
  7
 19. Khách lộ
  4
 20. Mộ thu, tịch thượng dụng Nghiêm Thương lương vận
  5
 21. Phụng canh Băng Hồ tướng công ký tặng Đỗ Trung Cao vận
  3
 22. Quan vi kỳ
  6
 23. Sơn trung
  7
 24. Tam nguyệt sơ nhất nhật hiểu khởi
  5
 25. Tặng Đông Triều Phạm tiên sinh
  3
 26. Thành trung hữu cảm ký trình đồng chí
  4
 27. Thao giang quận xá
  5
 28. Thiên Trường chu trung kỳ 1
  5
 29. Thiên Trường chu trung kỳ 2
  5
 30. Thiên Trường thí hậu hữu cảm
  4
 31. Thôn cư (Sổ duyên thư thất yểm bồng cao)
  5
 32. Thôn cư (Tùng quân tam kính tại)
  7
 33. Thôn cư cảm sự ký trình Băng Hồ tướng công
  6
 34. Thu dạ
  6
 35. Thu dạ lưu biệt Hồng Châu kiểm chính
  7
 36. Thu dạ tảo khởi ký Hồng Châu kiểm chính
  5
 37. Thu thành vãn vọng
  7
 38. Thu trung bệnh
  5
 39. Thướng Hồ thừa chỉ Tông Thốc
  3
 40. Tống hành nhân Đỗ Tòng Chu
  5
 41. Tống thái học sinh Nguyễn Hán Anh quy Hồng Châu
  4
 42. Tống thái trung đại phu Lê Dung Trai bắc hành
  5
 43. Tống Trung sứ Vũ Thích Chi
  4
 44. Trùng du xuân giang hữu cảm
  5
 45. Trung thu cảm sự
  5
 46. Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài
  7
 47. Tuyên chiếu bãi biệt vận phó Nguyễn Viêm
  5
 48. Tự Thiên Trường phủ phiêu quá hải khẩu ngộ phong
  7
 49. Xương Phù nguyên niên đông, dư tự Nhị Khê ngụ vu thành nam khách xá, cảm kim niệm tích, nhân thành nhập cú, phụng giản tư hình đại phu Đỗ Công, kiêm giản chư đồng chí
  5

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Ức (Việt Nam)

Phạm Nhữ Dực (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)

Quảng Nghiêm thiền sư (Việt Nam)

Thái Thuận (Việt Nam)

 1. Bão Phúc nham
  3
 2. Bình Hà tiểu bạc
  4
 3. Chí Đại Than độ
  4
 4. Chí Linh đông nhật
  4
 5. Chức Nữ
  4
 6. Cùng thanh
  4
 7. Đăng Yên Tử sơn tự
  3
 8. Đề Chiền tân đình
  6
 9. Đề Phong Công tự
  3
 10. Đề Phượng Hoàng sơn
  3
 11. Đề Vân Tiêu am
  3
 12. Đông cảnh
  3
 13. Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
  4
 14. Giới kiêu
  3
 15. Hạ nhật
  4
 16. Hạ nhật thuỵ khởi
  2
 17. Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
  4
 18. Hiểu bạc Phù Thạch
  2
 19. Hoàng giang tức sự
  6
 20. Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự
  3
 21. Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác
  2
 22. Hỷ vũ
  3
 23. Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
  3
 24. Lão Nhạn mộ cảnh
  3
 25. Liên ứng thí bất nhập cách tác
  3
 26. Lưu đề Hải Dương giải vũ
  3
 27. Mai hoa
  5
 28. Nghệ An chu trung
  3
 29. Ngu Cơ biệt Hạng Vũ
  3
 30. Nguyệt huyền y
  3
 31. Ngư địch
  5
 32. Nhạn thanh
  3
 33. Nhạn trận
  2
 34. Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt
  2
 35. Phù lưu
  2
 36. Quá Cổ Châu
  2
 37. Quá Linh giang ngẫu thành
  2
 38. Quyên thanh
  2
 39. Sơ xuân
  5
 40. Sơn thôn tức sự
  6
 41. Sùng Nghiêm tự tức cảnh
  3
 42. Tân lang
  2
 43. Tân Yên vãn vọng
  3
 44. Thái Nguyên đạo trung
  2
 45. Thanh Giang giao du sơn đạo
  2
 46. Thanh Hoa thành thu tịch
  3
 47. Thảo sắc
  2
 48. Thần Phù ngộ vũ
  2
 49. Thi trái
  2
 50. Thu dạ
  6
 51. Thu dạ túc Kim Phong trực lư
  2
 52. Thu nhật thướng Đông Triều sơn tự
  3
 53. Thuận An xuân vọng
  2
 54. Thương xuân
  4
 55. Tiễn Ngô kiểm thảo quy Gia Lâm
  2
 56. Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương
  2
 57. Tiễn thừa chỉ Vũ tiên sinh hồi hương
  2
 58. Tống Đàm hiệu uý quy Quế Dương
  1
 59. Trào chiết tý phật kỳ 1
  2
 60. Trào chiết tý phật kỳ 2
  2
 61. Triều thoái
  2
 62. Trường An xuân mộ
  5
 63. Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công
  2
 64. Tư thân
  2
 65. Văn ca
  2
 66. Xuân nhật tức sự
  2
 67. Xuân vãn
  4

Thường Chiếu thiền sư (Việt Nam)

Trần Dụ Tông (Việt Nam)

Trần Đình Thâm (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trần Thái Tông (Việt Nam)

Trần Thánh Tông (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Tuệ Trung thượng sĩ (Việt Nam)