Phạm Nhữ Dực 范汝翊 tự Mạnh Thần, hiệu Bảo Khê, người làng Đa Dực. Năm sinh, năm sinh và mất của ông đều chưa rõ, chỉ biết Nhữ Dực sống cùng thời với Nguyễn Phi Khanh. Đời Hồ Quý Ly, ông làm Giáo thụ huyện Tân Sơn; thời kỳ thuộc Minh (1414-1427), làm Huấn đạo.

Tác phẩm hiện còn 61 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

 1. Dư nhiếp Tân An quận giáo, chu tam duyệt tuế thuỷ tập thảo đường, tài tất công nhi ngộ binh tiển, cảm cựu ngẫu thành
  2
 2. Đại nhân khánh Mạc bản quản sinh nhật
  2
 3. Đề tân học quán
  2
 4. Đề Tĩnh An huyện thừa Tăng Tử Phương từ huấn đường
  1
 5. Điệu thân tây vọng
  3
 6. Đoan ngọ
  3
 7. Hạ di cư
  2
 8. Hạ Lư phán quan tằng trật phục nhậm Nam Sách châu
  2
 9. Hạnh đàn
  3
 10. Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 1
  1
 11. Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 2
  1
 12. Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 3
  1
 13. Hoạ Phúc Châu Phùng phán trí sĩ tặng thi vận
  1
 14. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 1
  1
 15. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 2
  1
 16. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 3
 17. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 4
  1
 18. Ký Quách huyện thừa
  2
 19. Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 1
  1
 20. Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 2
  1
 21. Lập xuân
  2
 22. Liên Đình nhã tập
  3
 23. Lô Hoa điếm thính châm
  2
 24. Lý Hạ Trai phỏng, phú thử thi vận dĩ đáp
  2
 25. Mao trai khiển hoài
  2
 26. Ngũ vân xí chiêm
  2
 27. Phá xỉ hí tác
  2
 28. Phong Thuỷ đình quan ngư
  2
 29. Quách Châu phán quan hồi kinh, tống quan đới, thư trật, dược tài, tẩu bút tạ chi
  2
 30. Quắc Tướng phố
  1
 31. Tạ Hoa chỉ huy tống thú đầu thông tích
  1
 32. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 1
  1
 33. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 2
  1
 34. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 3
  1
 35. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 4
  1
 36. Tầm Mai kiều ngoạn nguyệt
  3
 37. Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu
  2
 38. Tống Tân An phủ thông phán trật mãn
  1
 39. Tú Giang tinh xá
  2
 40. Tỵ tặc sơn trung trừ dạ
  3
 41. Xuân ý tức sự
  3

Tuyển tập chung

Thơ văn Lý Trần tập III (1978)

 1. Dư nhiếp Tân An quận giáo, chu tam duyệt tuế thuỷ tập thảo đường, tài tất công nhi ngộ binh tiển, cảm cựu ngẫu thành
  2
 2. Đại nhân khánh Mạc bản quản sinh nhật
  2
 3. Đề tân học quán
  2
 4. Đề Tĩnh An huyện thừa Tăng Tử Phương từ huấn đường
  1
 5. Điệu thân tây vọng
  3
 6. Đoan ngọ
  3
 7. Hạ di cư
  2
 8. Hạ Lư phán quan tằng trật phục nhậm Nam Sách châu
  2
 9. Hạnh đàn
  3
 10. Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 1
  1
 11. Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 2
  1
 12. Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 3
  1
 13. Hoạ Phúc Châu Phùng phán trí sĩ tặng thi vận
  1
 14. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 1
  1
 15. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 2
  1
 16. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 3
 17. Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 4
  1
 18. Ký Quách huyện thừa
  2
 19. Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 1
  1
 20. Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 2
  1
 21. Lập xuân
  2
 22. Liên Đình nhã tập
  3
 23. Lô Hoa điếm thính châm
  2
 24. Lý Hạ Trai phỏng, phú thử thi vận dĩ đáp
  2
 25. Mao trai khiển hoài
  2
 26. Ngũ vân xí chiêm
  2
 27. Phá xỉ hí tác
  2
 28. Phong Thuỷ đình quan ngư
  2
 29. Quách Châu phán quan hồi kinh, tống quan đới, thư trật, dược tài, tẩu bút tạ chi
  2
 30. Quắc Tướng phố
  1
 31. Tạ Hoa chỉ huy tống thú đầu thông tích
  1
 32. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 1
  1
 33. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 2
  1
 34. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 3
  1
 35. Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 4
  1
 36. Tầm Mai kiều ngoạn nguyệt
  3
 37. Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu
  2
 38. Tống Tân An phủ thông phán trật mãn
  1
 39. Tú Giang tinh xá
  2
 40. Tỵ tặc sơn trung trừ dạ
  3
 41. Xuân ý tức sự
  3