Gặp nhau kinh khuyết mới chia tay,
Giấc mộng mấy lần thường thấy mai.
Trời lặn tiết xuân nhiều ý tốt,
Núi cao nước chảy luận cùng ai?
Đầu khe làn sương chân dằm nát,
Vành nguyệt tay sen gõ vỡ ngay.
Giúp đỡ người nghèo việc quân tử,
Tình này chỉ nói với đạt nhân.