Vùn vụt mồng năm lại tới rồi,
Của ngon vật quí khéo đua đòi.
Mâm đầy bánh gói hương thơm ngát,
Tay vấn bùa thiêng sắc mới tươi.
Rỗng túi thiếu say cười có tớ,
Bến bờ riêng tỉnh đáng chê ai.
Những e ngày tết qua xoàng quá,
Cắt rễ xương bồ, vấn ngải chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.